CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. GENERALITES
Les présentes conditions générales ne pourront comporter aucune rature et sont d’application à l’exclusion de toutes autres et notamment des conditions générales de nos contractants.
2. OFFRES ET CONFIRMATION DE VENTES
Toutes nos offres ne nous engagent et ne sont valables que pour une durée de 30 jours. Nos tarifs peuvent être modifiés sans préavis.
Nos offres et confirmation de commande sont faites sous toutes réserves.
Une commande à notre société ne peut être considérée comme définitive qu’après acceptation écrite de notre part, et l’on ne peut se prévaloir des offres et engagements pris par nos agents.
3. PRIX
Nos prix s’entendent toujours H.T.V.A. , départ nos ateliers, à l’exclusion du transport et du placement éventuel qui sont à charge du client.
4. LIVRAISON
La date de livraison n’est mentionnée qu’à titre indicatif. Nous nous y conformons autant que possible. Toutefois, nous déclinons toute responsabilité pour non livraison à date fixe et ne reconnaissons aucun préjudice ni dommage et intérêts pouvant en résulter, sauf stipulation expresse de notre part.
5. SUSPENSION, ANNULATION DU CONTRAT
Tout cas de force majeure (généralement quelconque tels que par exemple grèves, troubles, guerres, etc,…) nous donne le droit de suspendre l’exécution d’un contrat intervenu ou même d’annuler celui-ci en tout ou en partie.
6. PAIEMENT
Nos factures sont payables au comptant, nettes et sans escompte, sauf stipulation contraire par écrit sur la facture. A défaut de paiement à l’échéance, le montant facturé est productif, de plein droit et sans mise en demeure préalable d’un intérêt de 12 % l’an. En outre, il sera dû à titre de dommage-intérêts forfaitairement convenus, une indemnité dont le montant sera de 15 % des sommes facturées avec un minimum de 40,00 Euro par facture impayée. Les traites ne sont pas acceptées.
7. RECLAMATIONS
Toute réclamation relative à nos fournitures n’est recevable que si elle est formulée par écrit, dans les 5 jours de la réception de la marchandise. Passé ce délai, nos fournitures sont censées être agrées définitivement, ce qui exclut toute possibilité de réclamation ultérieure
8. COMPETENCE
En cas de litige, les Tribunaux de Nivelles sont seuls compétents.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. ALGEMEENHEDEN
Enkel de hieronder vermelde voorwaarden regelen de overeenkomst en sluiten alle andere, onder meer deze van onze —medekontraktanten uit. Geen enkelen vermelding mag worden doorgehaald.
2. OFFERTES EN VERKOOPBEVESTIGINGEN
Alle onze offertes verbinden ons slechts – en zijn geldig – voor een termijn van 30 dagen. Onze prijzen zijn in funktie van de huidige salarissen en van de kostprijs der grondstoffen. Ze mogen, zonder voorafgaande verwittiging, gewijzigd worden. Onze offertes en bevestigingen van ontvangst zijn vrijblijvend. Een bestelling die bij onze firma geplaatst werd kan slechts, na schriftelijk akkoord van onzentwege, als definitief worden beschouwd. De offertes en verbintenissen door onze agenten aangegaan, zijn slechts aanduidend en zijn niet bindend voor de vennootschap.
3. PRIJZEN
Onze prijzen zijn steeds af fabriek, eksklusief B.T.W. De transportkosten zijn ten laste van de klant.
4. LEVERING
De leveringsdatum is slechts ten titel van aanduiding vermeld. Wij zullen er ons zo nauwkeurig mogelijk naar schikken. Wij weigeren in ieder geval elke verantwoordelijkheid voor het niet leveren op de vastgestelde datum en zullen geen enkel nadeel, noch de daaruit voortspruitende schade en vergoeding, herkennen tenzij wij uitdrukkelijk het tegendeel overeenkomen.
5. OPSCHORSING EN VERNIETIGING VAN DE OVEREENKOMST
Elk geval van overmacht van om het even welke aard (zoals o.a. stakingen, onlusten, oorlog, enz.) geeft ons het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorsen of geheel of gedeeltelijk te annuleren.
6. BETALING
Onze fakturen zijn netto en zonder korting, kontant te betalen, tenzij een andere bedinging, schriftelijk op de faktuur vermeld wordt. In geval van niet-betaling bij het verstrijken van de termijn, blijft het gefaktureerde bedrag van rechtswege, en zonder voorafgaande aanmaning, eisbaar plus een interest van 12% op de verschuldigde som.
Er zal bovendien, een forfaitaire overeengekomen schadevergoeding geëist worden, waarvan het bedrag gelijk zal zijn aan 15% van de gefaktureerde sommen met een minimum 40,00 Euro per niet-betaald faktuur. Wissels worden niet geaccepteerd.
7. KLACHTEN
Klachten met betrekking tot onze leveringen zijn slechts aanvaardbaar indien ze, binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk worden ingediend. Na hogervermelde termijn, worden onze leveringen als definitief aanvaard geacht, hetgeen elke mogelijkheid voor laattijdige klachten uitsluit.
8. BEVOEGDE RECHTBANK VOOR GESCHILLEN
In Geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Nijvel, voor om het even welk, bevoegd.